DYSKUSJA


   Okres przełomu lipca i sierpnia to czas pożytków naturalnych. Dopływ do ula pokarmu węglowodanowego jest bardzo ważny, z powodu czerwienia matek pszczelich, a jego brak może spowodować gwałtowny spadek liczby pszczól w rodzinie, a w konsekwencji minimalne szanse na jej przezimowanie. Dlatego ważne jest regulowanie ilości pokarmu w gnieździe, np. syropem cukrowym, co potwierdzają różne badania J guderskiej [7].
   Dobre wyniki w roku następnym zależą od siły rodzin zazimowanych (jest to warunkiem właściwego wykorzystania wczesnych pożytków, np. rzepaku). Dlatego zawsze należy starać się przezimować silne rodziny.
   Wpływ podkarmiania pobudzającego na powierzchnię czerwiu opracowano na podstawie dwóch pomiarów czerwiu.
   Na początku obserwacji zarówno u rodzin doświadczalnych jak i u kontrolnych ilość czerwiu była zbliżona - w obu grupach rodzin pszczelich liczba zaczerwionych ramek była podobna. Ilość czerwiu u rodzin doświadczalnych wynosiła 21600, a u rodzin kontrolnych 22120.
   Po wykonaniu drugiego pomiaru zauważono różnice. Ródziny podkarmiane (nr 12, nr 16, nr 17) miały znacznie więcej plastrów z czerwiem niż rodziny niepodkarmiane (nr 3, nr 7, nr 20). Ilość czerwiu w rodzinach podkarmianych wynosiła 79760, a wrodzinach kontrolnych 23840. Podkarmianie pobudzające pozwoliło na intensywne czerwienie matek w tych rodzinach. Matki rodzin kontrolnych czerwiły znacznie mniej, co spowodowane było brakiem pożytków naturalnych.
   Zasadnicze różnice między tymi rodzinami widoczne są nie tylko w dokonanych obliczeniach, ale również na załączonych fotografiach. Zdjęcia 1. i 2. przedstawiają ramki (brzeżną i środkową) rodzin pszczelich, w momencie rozpoczęcia obserwacji. Zdjęcie 3. przedstawia ramkę z czerwiem rodziny podkarmianej syropem cukrowym, 4. zaś ramkę zaczerwioną rodziny niepodkarmianej. Widać zatem, że ilość czerwiu rodziny doświadczalnej jest znacznie większa niż rodziny kontrolnej.
   Na uzyskanie takich wyników miały duży wpływ warunki termiczno-wilgotnościowe.
   Życie pszczół ściśle uzależnione jest od warunków panujących na danym terenie. Rozwój rodzin uzależniony jest od układu pożytków panujących na terenie, gdzie znajdują się pszczoły. Pszczoły w okresie od 15.07. do 14.08. miały sprzyjające warunki termiczno-wilgotnościowe. Złe warunki atmosferyczne (niska temperatura i opady deszczu) utrudniłyby pszczołom zbieraczkom zdobywanie pokarmu, a matkom pszczelim na odbywanie lotów godowych, a w konsekwencji wpływałyby na składanie przez nie jaj.
   Z mojego doświadczenia wynika, iż korzystne jest letnie podkarmianie pobudzające pszczół, gdyż pozwala to na intensywne czerwienie matek oraz wpływa na dobre przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli. Potwierdzają to również badania Gromisza [3], który doszedł do identycznego wniosku.powrót